Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach z siedzibą w Małocicach, ul. Wojska Polskiego 76, 05 – 152 Czosnów.
  • Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e- mail zspmalocice@onet.eu.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowym na podstawie  przepisów prawa (art. 6 ust 1 pkt c i pkt e).
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy szkoły w zakresie pełnionych obowiązków służbowych oraz instytucje państwowe w zakresie określonym prawem oświatowym.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

            Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
            ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
            Telefon: 22 860 70 86

  • W zależności od załatwianej sprawy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne. W przypadku wymogu ustawowego jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania może być (w przypadku realizacji obowiązku szkolnego przez Pana/Pani dziecko) wszczęcie postępowania administracyjnego. W innych przypadkach wiąże się to z odmową załatwienia sprawy, z którą Pan/Pani zwraca się do Szkoły.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Orlikowska
Ilość wyświetleń: 312
26 maja 2018 14:10 (Małgorzata Orlikowska) - Zmiana treści zakładki.
26 maja 2018 13:58 (Małgorzata Orlikowska) - Dodanie nowej zakładki.