Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.
Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły Statut szkoły (plik do pobrania)

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych (z późn. zm.).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tekst rozporządzenia
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070830562
Zmiana 13 lipca 2007 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071300906
Zmiana 7 stycznia 2008 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071300906
Zmiana 25 września 2008 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081781097
Zmiana 31 marca 2009 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090580475
Zmiana 29 maja 2009 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090830694
Zmiana 26 sierpnia 2009 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090830694
Zmiana 20 sierpnia 2010 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090830694
Zmiana 17 listopada 2010 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090830694
Zmiana 16 lutego 2011 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090830694
Zmiana 26 sierpnia 2011 r.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090830694
Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090040017

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2013 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Orlikowska
Ilość wyświetleń: 1183
22 października 2013 10:52 (Małgorzata Orlikowska) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2013 08:44 (Małgorzata Orlikowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl